Algemene Voorwaarden

De HSP-coach, praktijk voor Coaching, Counselling en Energiewerk is als tweede handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52029131. Eerste handelsnaam is

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De HSP-coach een overeenkomst aangaat of met wie De HSP-coach in onderhandeling is over het afsluiten van een overeenkomst.
 2. Cliënt: degene die deelneemt aan een coachingstraject, een healing, een reading, een inwijding, een workshop of een training.
 3. Opdrachtnemer: De HSP-coach te Rijswijk. Al degenen die betrokken zijn bij de uitvoering kunnen een beroep doen op deze voorwaarden.
 4. Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen De HSP-coach en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling op, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
 6. Diensten: alle door De HSP-coach aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De HSP-coach gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door De HSP-coach uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij De HSP-coach diensten aanbiedt of levert.
  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door De HSP-coach uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Acceptatie

 1. Door ondertekening verklaart opdrachtgever dat de cliënt in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert. Als uit de intake of later in het traject blijkt dat de cliënt ernstige psychische klachten heeft, behoudt De HSP-coach het recht om het coachingstraject, traject energiemanagement, de healing, de reading, de inwijding, workshop of training stop te zetten. In dit geval hoeven uiteraard alleen de kosten tot het moment van vaststelling voldaan te worden.

Artikel 4. Offertes

 1. De door De HSP-coach gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De HSP-coach is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.
 3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van De HSP-coach van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan De HSP-coach doorberekenen aan de opdrachtgever.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij De HSP-coach beschikbare informatie.
 5. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.

Artikel 5. Uitvoering van overeenkomsten

 1. De gesloten overeenkomsten tussen De HSP-coach en opdrachtgever leiden voor De HSP-coach tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij De HSP-coach gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van De HSP-coach verlangd kan worden.
 2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat.
 3. Mocht de coach tijdens het coachingstraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De HSP-coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De HSP-coach worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De HSP-coach zijn verstrekt, heeft De HSP-coach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De HSP-coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Behalve als er sprake is van ernstige nalatigheid van De HSP-coach.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De HSP-coach zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal De HSP-coach de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door De HSP-coach ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft De HSP-coach houder van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. De HSP-coach behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling en verzuim

 1. De betaling van het coachingstraject, training of workshop dient uiterlijk 7 dagen voordatde coaching, training of workshop begint, te worden voldaan in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De betaling van healing of reading dient direct na de sessie te worden voldaan in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is De HSP-coach gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 4. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van De HSP-coach en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens De HSP-coach onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Incassokosten

 1. In geval De HSP-coach om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is De HSP-coach niet gehouden tot enige vergoeding van de  schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. De HSP-coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.
 2. Elke aansprakelijkheid van De HSP-coach voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. De HSP-coach heeft het recht om zonder opgave van reden het coachingstraject of de workshop/training te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan De HSP-coach betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
 2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachingstraject, een workshop of training te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie 3 en 4), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van het coachingstraject, de workshop of training, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de workshop, training, begeleiding- coachingstraject te voldoen.
 4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 2 weken voor aanvang van het coachingstraject, de workshop of training is De HSP-coach gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 2 weken het volledige bedrag.
 5. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van het coachingstraject, de workshop en/of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 7. Afspraken voor het volgen van een coachingsessie, een Healing, een Reading of een inwijding, welke op een bepaalde datum zijn vastgelegd, kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd. Indien dit binnen 24 uur wordt gewijzigd zal het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht worden.

Artikel 13. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met De HSP-coach wordt aan De HSP-coach toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal De HSP-coach uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen De HSP-coach en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen De HSP-coach gevestigd is.

Artikel 15. Wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens De HSP-coach aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.